વિશ્વમાનવ મહાત્મા ગાંધીનું ચિંતન માનવ કલ્યાણ માટે અતિ મહત્વનું છે. આ ગાંધી ચિંતનને વિશ્વનાં દરેક ખુણામાં દરેક માનવ સુધી પહોંચાડવી આપણી ફરજ છે તથા આપણી પાસે સુવર્ણ તક પણ છે તેમની ૧૫૦મી જન્મજયંતી. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે પૂજ્ય બાપુ આપણાં છે એવું ગર્વથી કહી શકીએ છીએ. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિશ્વમાનવ મહાત્મા ગાંધીનું ચિંતન માનવ કલ્યાણ માટે અતિ મહત્વનું છે. આ ગાંધી ચિંતનને વિશ્વનાં દરેક ખુણામાં દરેક માનવ સુધી પહોંચાડવી આપણી ફરજ છે તથા આપણી પાસે સુવર્ણ તક પણ છે તેમની ૧૫૦મી જન્મજયંતી. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે પૂજ્ય બાપુ આપણાં છે એવું ગર્વથી કહી શકીએ છીએ. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

વિશ્વમાનવ મહાત્મા ગાંધીનું ચિંતન માનવ કલ્યાણ માટે અતિ મહત્વનું છે. આ ગાંધી ચિંતનને વિશ્વનાં દરેક ખુણામાં દરેક માનવ સુધી પહોંચાડવી આપણી ફરજ છે તથા આપણી પાસે સુવર્ણ તક પણ છે તેમની ૧૫૦મી જન્મજયંતી. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે પૂજ્ય બાપુ આપણાં છે એવું ગર્વથી કહી શકીએ છીએ. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0