શ્રી Narendra Modi દરેક બાબતનું બારીકાઇથી નિરીક્ષણ કરનારા કર્મઠ વડાપ્રધાન છે. સરકારે બનાવેલી યોજનાઓ યોગ્ય રીતે લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે છે કે નહિ તેની ચિંતા આ વડાપ્રધાન કરે છે. તેમના દરેક પ્રવાસમાં, લોકાર્પણ પામતી દરેક યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સાથે વડાપ્રધાન ખુદ સંવાદ કરે છે અને યોજનાઓ થકી તેમને મળનારા લાભો અંગે તેઓ વાકેફ છે કે નહિ તેની પૃચ્છા શ્રી મોદી કરતા હોય છે. હમણાં વડનગરમાં ખુલેલી મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમણે વિદ્યાર્થીઓની બેઠક પર જઈને સંવાદ કર્યો હતો અને વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિભાવો જાણ્યા હતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી Narendra Modi દરેક બાબતનું બારીકાઇથી નિરીક્ષણ કરનારા કર્મઠ વડાપ્રધાન છે. સરકારે બનાવેલી યોજનાઓ યોગ્ય રીતે લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે છે કે નહિ તેની ચિંતા આ વડાપ્રધાન કરે છે. તેમના દરેક પ્રવાસમાં, લોકાર્પણ પામતી દરેક યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સાથે વડાપ્રધાન ખુદ સંવાદ કરે છે અને યોજનાઓ થકી તેમને મળનારા લાભો અંગે તેઓ વાકેફ છે કે નહિ તેની પૃચ્છા શ્રી મોદી કરતા હોય છે. હમણાં વડનગરમાં ખુલેલી મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમણે વિદ્યાર્થીઓની બેઠક પર જઈને સંવાદ કર્યો હતો અને વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિભાવો જાણ્યા હતા.

શ્રી Narendra Modi દરેક બાબતનું બારીકાઇથી નિરીક્ષણ કરનારા કર્મઠ વડાપ્રધાન છે. સરકારે બનાવેલી યોજનાઓ યોગ્ય રીતે લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે છે કે નહિ તેની ચિંતા આ વડાપ્રધાન કરે છે. તેમના દરેક પ્રવાસમાં, લોકાર્પણ પામતી દરેક યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સાથે વડાપ્રધાન ખુદ સંવાદ કરે છે અને યોજનાઓ થકી તેમને મળનારા લાભો અંગે તેઓ વાકેફ છે કે નહિ તેની પૃચ્છા શ્રી મોદી કરતા હોય છે. હમણાં વડનગરમાં ખુલેલી મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમણે વિદ્યાર્થીઓની બેઠક પર જઈને સંવાદ કર્યો હતો અને વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિભાવો જાણ્યા હતા.

Let's Connect

sm2p0