શ્રી Narendra Modi જયારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે ગુજરાતનું એક વિકાસ મોડેલ ઉભું કર્યું. વિકાસ કઈ રીતે થાય, કઈ રીતે થઇ શકે તે દર્શાવતું આ મોડેલ સર્વસમાવેશક અને સર્વસ્પર્શીય મોડેલ છે. સર્વસમાવેશક એટલે કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વિના દરેક વ્યક્તિનો વિકાસ, સર્વસ્પર્શીય એટલે કે, સમાજના છેવાડાના માણસની પણ ઉન્નતિ. વિકાસની એક પરંપરા શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં ઉભી કરી જેના પરિણામે દેશે તેમને વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટ્યા. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, આ મંત્રને આધારે ગુજરાતે કર્યો વિકાસ અને હવે ભારત કરી રહ્યું છે વિકાસ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી Narendra Modi જયારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે ગુજરાતનું એક વિકાસ મોડેલ ઉભું કર્યું. વિકાસ કઈ રીતે થાય, કઈ રીતે થઇ શકે તે દર્શાવતું આ મોડેલ સર્વસમાવેશક અને સર્વસ્પર્શીય મોડેલ છે. સર્વસમાવેશક એટલે કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વિના દરેક વ્યક્તિનો વિકાસ, સર્વસ્પર્શીય એટલે કે, સમાજના છેવાડાના માણસની પણ ઉન્નતિ. વિકાસની એક પરંપરા શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં ઉભી કરી જેના પરિણામે દેશે તેમને વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટ્યા. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, આ મંત્રને આધારે ગુજરાતે કર્યો વિકાસ અને હવે ભારત કરી રહ્યું છે વિકાસ

શ્રી Narendra Modi જયારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે ગુજરાતનું એક વિકાસ મોડેલ ઉભું કર્યું. વિકાસ કઈ રીતે થાય, કઈ રીતે થઇ શકે તે દર્શાવતું આ મોડેલ સર્વસમાવેશક અને સર્વસ્પર્શીય મોડેલ છે. સર્વસમાવેશક એટલે કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વિના દરેક વ્યક્તિનો વિકાસ, સર્વસ્પર્શીય એટલે કે, સમાજના છેવાડાના માણસની પણ ઉન્નતિ. વિકાસની એક પરંપરા શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં ઉભી કરી જેના પરિણામે દેશે તેમને વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટ્યા. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, આ મંત્રને આધારે ગુજરાતે કર્યો વિકાસ અને હવે ભારત કરી રહ્યું છે વિકાસ

Let's Connect

sm2p0