પહેલાની સરકારો ચૂંટણીમાં વધારે મત મેળવવા જાતિ, સંપ્રદાય અને ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને યોજનાઓ બનાવતી હતી. તેઓ માત્ર ને માત્ર વોટબેન્કની રાજનીતિ કરતા હતા તેમના માટે દેશનો સર્વાંગી વિકાસ ધ્યાનમાં રહ્યો જ નથી : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

AyushmanBharat, આયુષ્માનભારત

પહેલાની સરકારો ચૂંટણીમાં વધારે મત મેળવવા જાતિ, સંપ્રદાય અને ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને યોજનાઓ બનાવતી હતી. તેઓ માત્ર ને માત્ર વોટબેન્કની રાજનીતિ કરતા હતા તેમના માટે દેશનો સર્વાંગી વિકાસ ધ્યાનમાં રહ્યો જ નથી : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi
#AyushmanBharat #આયુષ્માનભારત

પહેલાની સરકારો ચૂંટણીમાં વધારે મત મેળવવા જાતિ, સંપ્રદાય અને ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને યોજનાઓ બનાવતી હતી. તેઓ માત્ર ને માત્ર વોટબેન્કની રાજનીતિ કરતા હતા તેમના માટે દેશનો સર્વાંગી વિકાસ ધ્યાનમાં રહ્યો જ નથી : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi #AyushmanBharat #આયુષ્માનભારત

Let's Connect

sm2p0