નર્મદા યોજનાનું ભૂમિપૂજન કરવાથી સમાપ્ત નથી થઈ જતું પરંતું વડાપ્રધાન બન્યા બાદ તરત જ નર્મદા પ્રોજેક્ટ પૂરો થયો અને ખાવડાથી કચ્છ સુધી નર્મદાનું પાણી પહોંચ્યું તેનું તમામ શ્રેય શ્રી Narendra Modi ને જાય છે : શ્રી Amit Shah

ShahOnGujaratPolls

નર્મદા યોજનાનું ભૂમિપૂજન કરવાથી સમાપ્ત નથી થઈ જતું પરંતું વડાપ્રધાન બન્યા બાદ તરત જ નર્મદા પ્રોજેક્ટ પૂરો થયો અને ખાવડાથી કચ્છ સુધી નર્મદાનું પાણી પહોંચ્યું તેનું તમામ શ્રેય શ્રી Narendra Modi ને જાય છે : શ્રી Amit Shah

#ShahOnGujaratPolls

નર્મદા યોજનાનું ભૂમિપૂજન કરવાથી સમાપ્ત નથી થઈ જતું પરંતું વડાપ્રધાન બન્યા બાદ તરત જ નર્મદા પ્રોજેક્ટ પૂરો થયો અને ખાવડાથી કચ્છ સુધી નર્મદાનું પાણી પહોંચ્યું તેનું તમામ શ્રેય શ્રી Narendra Modi ને જાય છે : શ્રી Amit Shah #ShahOnGujaratPolls

Let's Connect

sm2p0