દેશમાં ૪ કરોડ પરિવાર ઘરવિહોણાં તથા ૧૯ હજાર ગામડાઓ વીજળી રહિત હતાં.લાખો યુવાનોને બેંક લોન મળતી ન હતી. દેશનાં ગરીબો અને વંચિતોનાં ઉત્કર્ષ માટે કેન્દ્રમાં શ્રી Narendra Modi ની સરકાર આવી જેણે દેશના ૫૦ કરોડ ગરીબોના જીવન સ્તરને ઊંચું લાવવાનું કાર્ય કર્યું છે.: શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશમાં ૪ કરોડ પરિવાર ઘરવિહોણાં તથા ૧૯ હજાર ગામડાઓ વીજળી રહિત હતાં.લાખો યુવાનોને બેંક લોન મળતી ન હતી. દેશનાં ગરીબો અને વંચિતોનાં ઉત્કર્ષ માટે કેન્દ્રમાં શ્રી Narendra Modi ની સરકાર આવી જેણે દેશના ૫૦ કરોડ ગરીબોના જીવન સ્તરને ઊંચું લાવવાનું કાર્ય કર્યું છે.: શ્રી Amit Shah

દેશમાં ૪ કરોડ પરિવાર ઘરવિહોણાં તથા ૧૯ હજાર ગામડાઓ વીજળી રહિત હતાં.લાખો યુવાનોને બેંક લોન મળતી ન હતી. દેશનાં ગરીબો અને વંચિતોનાં ઉત્કર્ષ માટે કેન્દ્રમાં શ્રી Narendra Modi ની સરકાર આવી જેણે દેશના ૫૦ કરોડ ગરીબોના જીવન સ્તરને ઊંચું લાવવાનું કાર્ય કર્યું છે.: શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0