પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજીના મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ ‘યુરિયાનું 100% નીમ કોટિંગ’ અંતર્ગત આપણા ગુજરાત રાજ્યની મહિલાઓના જીવનમાં આવી રહ્યું છે પરિવર્તન. ખેડા જીલાની મહિલાઓ ધ્વારા સંચાલિત જય અંબે સખી મંડળ ધ્વારા લીંબોડી ભેગી કરીને વેચવાથી તેઓને મળી છે આર્થિક સદ્ધરતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજીના મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ ‘યુરિયાનું 100% નીમ કોટિંગ’ અંતર્ગત આપણા ગુજરાત રાજ્યની મહિલાઓના જીવનમાં આવી રહ્યું છે પરિવર્તન. ખેડા જીલાની મહિલાઓ ધ્વારા સંચાલિત જય અંબે સખી મંડળ ધ્વારા લીંબોડી ભેગી કરીને વેચવાથી તેઓને મળી છે આર્થિક સદ્ધરતા.

પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજીના મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ ‘યુરિયાનું 100% નીમ કોટિંગ’ અંતર્ગત આપણા ગુજરાત રાજ્યની મહિલાઓના જીવનમાં આવી રહ્યું છે પરિવર્તન. ખેડા જીલાની મહિલાઓ ધ્વારા સંચાલિત જય અંબે સખી મંડળ ધ્વારા લીંબોડી ભેગી કરીને વેચવાથી તેઓને મળી છે આર્થિક સદ્ધરતા.

Let's Connect

sm2p0