ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના દેશના વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modiજી દ્વારા શરુ કરાવવામાં આવેલા ખેલ મહાકુંભ ને કારણે રાષ્ટ્રને એશિયન ગેમ્સમાં સુવર્ણ પદક અપાવનારી ડાંગ જીલ્લાની કુ.સરિતા ગાયકવાડ ને ખેલ પ્રતિભા પુરસ્કાર અંર્તગત 1 કરોડ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી @Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના દેશના વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modiજી દ્વારા શરુ કરાવવામાં આવેલા ખેલ મહાકુંભ ને કારણે રાષ્ટ્રને એશિયન ગેમ્સમાં સુવર્ણ પદક અપાવનારી ડાંગ જીલ્લાની કુ.સરિતા ગાયકવાડ ને ખેલ પ્રતિભા પુરસ્કાર અંર્તગત 1 કરોડ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી @Vijay Rupani

ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના દેશના વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modiજી દ્વારા શરુ કરાવવામાં આવેલા ખેલ મહાકુંભ ને કારણે રાષ્ટ્રને એશિયન ગેમ્સમાં સુવર્ણ પદક અપાવનારી ડાંગ જીલ્લાની કુ.સરિતા ગાયકવાડ ને ખેલ પ્રતિભા પુરસ્કાર અંર્તગત 1 કરોડ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી @Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0