વિશ્વ યોગ દિવસના અવસરે યોગાભ્યાસ કરીને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

MyLifeMyYoga, InternationalYogaDay, DoYogaBeatCorona

BJP | BJP Gujarat,  MyLifeMyYoga, InternationalYogaDay, DoYogaBeatCorona

વિશ્વ યોગ દિવસના અવસરે યોગાભ્યાસ કરીને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

#MyLifeMyYoga #InternationalYogaDay
#DoYogaBeatCorona

વિશ્વ યોગ દિવસના અવસરે યોગાભ્યાસ કરીને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #MyLifeMyYoga #InternationalYogaDay #DoYogaBeatCorona

Let's Connect

sm2p0