પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ માટે તમારા સૂચનો MyGov.in ઓપન ફોરમ પર મોકલો અથવા નિ:શુલ્ક ડાયલ કરો 1800-11-7800

MannKiBaat

BJP | BJP Gujarat,  MannKiBaat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ માટે તમારા સૂચનો MyGov.in ઓપન ફોરમ પર મોકલો અથવા નિ:શુલ્ક ડાયલ કરો 1800-11-7800
#MannKiBaat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ માટે તમારા સૂચનો MyGov.in ઓપન ફોરમ પર મોકલો અથવા નિ:શુલ્ક ડાયલ કરો 1800-11-7800 #MannKiBaat

Let's Connect

sm2p0