પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા કૃષિ, MSME અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે મંજૂર કરાયેલા વિવિધ પ્રોત્સાહનોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા કૃષિ, MSME અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે મંજૂર કરાયેલા વિવિધ પ્રોત્સાહનોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
#PressNote

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા કૃષિ, MSME અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે મંજૂર કરાયેલા વિવિધ પ્રોત્સાહનોને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0