નવા MSME ઉદ્યોગો શરૂ કરતા સાહસિકો માટે રૂપાણી સરકારનું પ્રોત્સાહક પગલું: 👉 વિધાનસભામાં MSME વિધેયકને મંજૂરી અપાઈ 👉 MSME એકમોની સ્થાપના સંચાલન માટે 3 વર્ષ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની પરવાનગીઓ મેળવવામાંથી મુક્તિ અપાઈ માત્ર ડેક્લેરેશન ઓફ ઈન્ટેટ રજુ કરી એકમો ચાલુ કરી શકાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નવા MSME ઉદ્યોગો શરૂ કરતા સાહસિકો માટે રૂપાણી સરકારનું પ્રોત્સાહક પગલું:

👉 વિધાનસભામાં MSME વિધેયકને મંજૂરી અપાઈ

👉 MSME એકમોની સ્થાપના સંચાલન માટે 3 વર્ષ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની પરવાનગીઓ મેળવવામાંથી મુક્તિ અપાઈ માત્ર ડેક્લેરેશન ઓફ ઈન્ટેટ રજુ કરી એકમો ચાલુ કરી શકાશે

નવા MSME ઉદ્યોગો શરૂ કરતા સાહસિકો માટે રૂપાણી સરકારનું પ્રોત્સાહક પગલું: 👉 વિધાનસભામાં MSME વિધેયકને મંજૂરી અપાઈ 👉 MSME એકમોની સ્થાપના સંચાલન માટે 3 વર્ષ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની પરવાનગીઓ મેળવવામાંથી મુક્તિ અપાઈ માત્ર ડેક્લેરેશન ઓફ ઈન્ટેટ રજુ કરી એકમો ચાલુ કરી શકાશે

Let's Connect

sm2p0