અર્થતંત્રને વેગવંતુ બનાવવા મોદી સરકારે MSME ની વ્યાખ્યા બદલી ✔️ રોકાણ અને ટર્ન ઓવરની મર્યાદા વધારવામાં આવી ✔️ ઉત્પાદ અને સર્વિસ આપતા એકમો માટે ધારાધોરણો એકસમાન કરાયા

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

અર્થતંત્રને વેગવંતુ બનાવવા મોદી સરકારે MSME ની વ્યાખ્યા બદલી

✔️ રોકાણ અને ટર્ન ઓવરની મર્યાદા વધારવામાં આવી

✔️ ઉત્પાદ અને સર્વિસ આપતા એકમો માટે ધારાધોરણો એકસમાન કરાયા
#AatmanirbharBharat

અર્થતંત્રને વેગવંતુ બનાવવા મોદી સરકારે MSME ની વ્યાખ્યા બદલી ✔️ રોકાણ અને ટર્ન ઓવરની મર્યાદા વધારવામાં આવી ✔️ ઉત્પાદ અને સર્વિસ આપતા એકમો માટે ધારાધોરણો એકસમાન કરાયા #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0