માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યના ઉદ્યોગ વિભાગ અને સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યના ઉદ્યોગ વિભાગ અને સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યના ઉદ્યોગ વિભાગ અને સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા.

Let's Connect

sm2p0