કોંગ્રેસ અને ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી વચ્ચે શું સંબંધ છે? હસ્તાક્ષર થયેલા અને હસ્તાક્ષર ન થયેલા MoU શું છે? તે દેશ જાણવા માંગે છે. : શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ અને ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી વચ્ચે શું સંબંધ છે? હસ્તાક્ષર થયેલા અને હસ્તાક્ષર ન થયેલા MoU શું છે? તે દેશ જાણવા માંગે છે. : શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી

કોંગ્રેસ અને ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી વચ્ચે શું સંબંધ છે? હસ્તાક્ષર થયેલા અને હસ્તાક્ષર ન થયેલા MoU શું છે? તે દેશ જાણવા માંગે છે. : શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી

Let's Connect

sm2p0