પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના રાષ્ટ્ર જોગ પ્રવચનમાં 'ગરીબ કલ્યાણ અન્ન સુરક્ષા યોજના' ને વધુ પાંચ મહિના માટે લંબાવવાની કરાયેલી જાહેરાતને આવકારી આભાર સહ અભિનંદનની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

ModiCARES4Poor, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  ModiCARES4Poor, PressNote

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના રાષ્ટ્ર જોગ પ્રવચનમાં 'ગરીબ કલ્યાણ અન્ન સુરક્ષા યોજના' ને વધુ પાંચ મહિના માટે લંબાવવાની કરાયેલી જાહેરાતને આવકારી આભાર સહ અભિનંદનની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#ModiCARES4Poor #PressNote

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના રાષ્ટ્ર જોગ પ્રવચનમાં 'ગરીબ કલ્યાણ અન્ન સુરક્ષા યોજના' ને વધુ પાંચ મહિના માટે લંબાવવાની કરાયેલી જાહેરાતને આવકારી આભાર સહ અભિનંદનની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #ModiCARES4Poor #PressNote

Let's Connect

sm2p0