આજે દેશ પાસે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રૂપમાં એક સંવેદનશીલ, નિર્ણાયક, મજબૂત નેતૃત્વ છે તેના પરિણામસ્વરૂપ જ કોરોના જેવી આ ગંભીર બીમારી સામેની લડત આપણે મજબૂત રીતે લડી શક્યા છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

ModiCARES4Poor, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  ModiCARES4Poor, PressNote

આજે દેશ પાસે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રૂપમાં એક સંવેદનશીલ, નિર્ણાયક, મજબૂત નેતૃત્વ છે તેના પરિણામસ્વરૂપ જ કોરોના જેવી આ ગંભીર બીમારી સામેની લડત આપણે મજબૂત રીતે લડી શક્યા છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#ModiCARES4Poor #PressNote

આજે દેશ પાસે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રૂપમાં એક સંવેદનશીલ, નિર્ણાયક, મજબૂત નેતૃત્વ છે તેના પરિણામસ્વરૂપ જ કોરોના જેવી આ ગંભીર બીમારી સામેની લડત આપણે મજબૂત રીતે લડી શક્યા છીએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #ModiCARES4Poor #PressNote

Let's Connect

sm2p0