કોરોનાની સ્થિતિમાં જનતાના નાણાં જનકલ્યાણ માટે સમર્પિત કરતી રૂપાણી સરકાર ✔️ MLA ગ્રાન્ટ પેટે મળતી રૂ.1.50 કરોડની રકમ પણ એક વર્ષ સુધી કોરોના સામે પ્રજારક્ષણના હેતુ માટે વાપરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો ✔️ રાજ્યના તમામ ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓના પગારમાં એક વર્ષ સુધી 30% કાપ મૂકવાનો નિર્ણય

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

કોરોનાની સ્થિતિમાં જનતાના નાણાં જનકલ્યાણ માટે સમર્પિત કરતી રૂપાણી સરકાર
✔️ MLA ગ્રાન્ટ પેટે મળતી રૂ.1.50 કરોડની રકમ પણ એક વર્ષ સુધી કોરોના સામે પ્રજારક્ષણના હેતુ માટે વાપરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો
✔️ રાજ્યના તમામ ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓના પગારમાં એક વર્ષ સુધી 30% કાપ મૂકવાનો નિર્ણય
#HuPanCoronaWarrior

કોરોનાની સ્થિતિમાં જનતાના નાણાં જનકલ્યાણ માટે સમર્પિત કરતી રૂપાણી સરકાર ✔️ MLA ગ્રાન્ટ પેટે મળતી રૂ.1.50 કરોડની રકમ પણ એક વર્ષ સુધી કોરોના સામે પ્રજારક્ષણના હેતુ માટે વાપરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો ✔️ રાજ્યના તમામ ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓના પગારમાં એક વર્ષ સુધી 30% કાપ મૂકવાનો નિર્ણય #HuPanCoronaWarrior

Let's Connect

sm2p0