"અમે યુદ્ધ નથી ઇચ્છતા પણ દેશ સામે કોઈએ આંખ પણ ઊઁચી કરી તો દુશ્મનની આંખ કાઢીને તેના હાથમાં આપી દઈશું" - Manohar Parrikar

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"અમે યુદ્ધ નથી ઇચ્છતા પણ દેશ સામે કોઈએ આંખ પણ ઊઁચી કરી તો દુશ્મનની આંખ કાઢીને તેના હાથમાં આપી દઈશું" - Manohar Parrikar

"અમે યુદ્ધ નથી ઇચ્છતા પણ દેશ સામે કોઈએ આંખ પણ ઊઁચી કરી તો દુશ્મનની આંખ કાઢીને તેના હાથમાં આપી દઈશું" - Manohar Parrikar

Let's Connect

sm2p0