માતૃભૂમિની રક્ષા માટે પોતાનું જીવન બલીદાન કરનારા શૌર્ય, પરાક્રમ અને ત્યાગના પ્રતિક મહારાણા પ્રતાપ ની જયંતી પર તેમને શત શત નમન..

MaharanaPratap

BJP | BJP Gujarat,  MaharanaPratap

માતૃભૂમિની રક્ષા માટે પોતાનું જીવન બલીદાન કરનારા શૌર્ય, પરાક્રમ અને ત્યાગના પ્રતિક મહારાણા પ્રતાપ ની જયંતી પર તેમને શત શત નમન..
#MaharanaPratap

માતૃભૂમિની રક્ષા માટે પોતાનું જીવન બલીદાન કરનારા શૌર્ય, પરાક્રમ અને ત્યાગના પ્રતિક મહારાણા પ્રતાપ ની જયંતી પર તેમને શત શત નમન.. #MaharanaPratap

Let's Connect

sm2p0