શ્રી M Venkaiah Naidu જી સ્વતંત્ર ભારતમાં જન્મ્યા હોય તેવા પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે. આ ઉપરાંત વૈંકેયાજી પહેલા એવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે જે સદનની બારીકીઓથી પુરેપુરી રીતે વાકેફ હોય અને સદસ્યો, સમિતિઓ, સદનોની તમામ કાર્યવાહીમાંથી પસાર થઇ ચુક્યા હોય.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી M Venkaiah Naidu જી સ્વતંત્ર ભારતમાં જન્મ્યા હોય તેવા પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે. આ ઉપરાંત વૈંકેયાજી પહેલા એવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે જે સદનની બારીકીઓથી પુરેપુરી રીતે વાકેફ હોય અને સદસ્યો, સમિતિઓ, સદનોની તમામ કાર્યવાહીમાંથી પસાર થઇ ચુક્યા હોય.

શ્રી M Venkaiah Naidu જી સ્વતંત્ર ભારતમાં જન્મ્યા હોય તેવા પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે. આ ઉપરાંત વૈંકેયાજી પહેલા એવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે જે સદનની બારીકીઓથી પુરેપુરી રીતે વાકેફ હોય અને સદસ્યો, સમિતિઓ, સદનોની તમામ કાર્યવાહીમાંથી પસાર થઇ ચુક્યા હોય.

Let's Connect

sm2p0