બંધારણીય રીતે અનામતની જાળવણી કરી, મેરિટને પણ સાચવવુ એ જ અમારો ધર્મ LRD ભરતી પ્રક્રિયામાં સામાજિક સમરસતા અકબંધ રહે તેવો ઐતિહાસિક નિર્ણય અમારી સરકારે કર્યો : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

બંધારણીય રીતે અનામતની જાળવણી કરી, મેરિટને પણ સાચવવુ એ જ અમારો ધર્મ LRD ભરતી પ્રક્રિયામાં સામાજિક સમરસતા અકબંધ રહે તેવો ઐતિહાસિક નિર્ણય અમારી સરકારે કર્યો : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

બંધારણીય રીતે અનામતની જાળવણી કરી, મેરિટને પણ સાચવવુ એ જ અમારો ધર્મ LRD ભરતી પ્રક્રિયામાં સામાજિક સમરસતા અકબંધ રહે તેવો ઐતિહાસિક નિર્ણય અમારી સરકારે કર્યો : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0