નાના વેપારીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને lockdown ના સમય દરમ્યાન ઈ કોમર્સ ને આપેલી મંજૂરી પરત ખેંચવાના નિર્ણયને સહર્ષ આવકારી ગુજરાતના નાના વેપારીઓ વતી પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ નો આભાર માનું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

નાના વેપારીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને lockdown ના સમય દરમ્યાન ઈ કોમર્સ ને આપેલી મંજૂરી પરત ખેંચવાના નિર્ણયને સહર્ષ આવકારી ગુજરાતના નાના વેપારીઓ વતી પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ નો આભાર માનું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
#PressNote

નાના વેપારીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને lockdown ના સમય દરમ્યાન ઈ કોમર્સ ને આપેલી મંજૂરી પરત ખેંચવાના નિર્ણયને સહર્ષ આવકારી ગુજરાતના નાના વેપારીઓ વતી પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ નો આભાર માનું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0