દેશની અંદર એક અદભૂત જન-આંદોલન ચાલી રહ્યું છે જેનું નામ છે રાષ્ટ્રીય ગ્રામ-સ્વરાજ અભિયાન. આ અભિયાન અંતર્ગત ગામડાઓમાં વિકાસના કામો થઇ રહ્યા છે. સૌને ગેસ કનેક્શન, બેંક ખાતાં, વીજળી કનેક્શન, બાળકોનું ટીકાકરણ, સુરક્ષા કવચ, LED બલ્બ નું વિતરણ કરાયું અને ઘણીબધી યોજનાઓ ઘડવામાં આવી રહી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશની અંદર એક અદભૂત જન-આંદોલન ચાલી રહ્યું છે જેનું નામ છે રાષ્ટ્રીય ગ્રામ-સ્વરાજ અભિયાન. આ અભિયાન અંતર્ગત ગામડાઓમાં વિકાસના કામો થઇ રહ્યા છે. સૌને ગેસ કનેક્શન, બેંક ખાતાં, વીજળી કનેક્શન, બાળકોનું ટીકાકરણ, સુરક્ષા કવચ, LED બલ્બ નું વિતરણ કરાયું અને ઘણીબધી યોજનાઓ ઘડવામાં આવી રહી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

દેશની અંદર એક અદભૂત જન-આંદોલન ચાલી રહ્યું છે જેનું નામ છે રાષ્ટ્રીય ગ્રામ-સ્વરાજ અભિયાન. આ અભિયાન અંતર્ગત ગામડાઓમાં વિકાસના કામો થઇ રહ્યા છે. સૌને ગેસ કનેક્શન, બેંક ખાતાં, વીજળી કનેક્શન, બાળકોનું ટીકાકરણ, સુરક્ષા કવચ, LED બલ્બ નું વિતરણ કરાયું અને ઘણીબધી યોજનાઓ ઘડવામાં આવી રહી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0