ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર ની સરકારી હોસ્પિટલ ની પરિસ્થિતિ બંને રાજ્યો ની સરકારી હોસ્પિટલ માં દર્દીઓ ને આપવામાં આવતી સારવાર અને જરૂરી વ્યવસ્થાઓ સંદર્ભે અમદાવાદ ની સિવિલ હોસ્પિટલ અને મુંબઇ ની KEM હોસ્પિટલ નો તુલનાત્મક વિડીયો

StopTargetingGujarat, GujaratFightsCovid19

ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર ની સરકારી હોસ્પિટલ ની પરિસ્થિતિ

બંને રાજ્યો ની સરકારી હોસ્પિટલ માં દર્દીઓ ને આપવામાં આવતી સારવાર અને જરૂરી વ્યવસ્થાઓ સંદર્ભે અમદાવાદ ની સિવિલ હોસ્પિટલ અને મુંબઇ ની KEM હોસ્પિટલ નો તુલનાત્મક વિડીયો

#StopTargetingGujarat
#GujaratFightsCovid19

ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર ની સરકારી હોસ્પિટલ ની પરિસ્થિતિ બંને રાજ્યો ની સરકારી હોસ્પિટલ માં દર્દીઓ ને આપવામાં આવતી સારવાર અને જરૂરી વ્યવસ્થાઓ સંદર્ભે અમદાવાદ ની સિવિલ હોસ્પિટલ અને મુંબઇ ની KEM હોસ્પિટલ નો તુલનાત્મક વિડીયો #StopTargetingGujarat #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0