વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી નું સ્વાગત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ તથા પ્રદેશ અગ્રણીશ્રીઓ.

CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAAJanJagran

વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી નું સ્વાગત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ તથા પ્રદેશ અગ્રણીશ્રીઓ. #CAAJanJagran

વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી નું સ્વાગત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ તથા પ્રદેશ અગ્રણીશ્રીઓ. #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0