વડોદરા ખાતે હરિધામ સોખડા આયોજીત "આત્મીય યુવા મહોત્સવ" માં રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વડોદરા ખાતે હરિધામ સોખડા આયોજીત "આત્મીય યુવા મહોત્સવ" માં રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહ્યા.

વડોદરા ખાતે હરિધામ સોખડા આયોજીત "આત્મીય યુવા મહોત્સવ" માં રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0