ભાજપ સરકારે સમાજમાં પરિવર્તન લાવનારી અનેક યોજનાઓ પર કામ કર્યું છે. આ તમામ યોજનાઓની પ્રેરણા "જન સેવા" છે. આ યોજનાઓનો ઉદ્દેશ લોકોને મુશ્કેલીઓમાંથી રાહત પહોંચાડવાનો છે. સાથે જ વંચિતો, પીડિતો અને સમાજના છેવાડાના માનવીને મુખ્યધારામાં લાવવાનો છે. શ્રી J.P.Nadda

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપ સરકારે સમાજમાં પરિવર્તન લાવનારી અનેક યોજનાઓ પર કામ કર્યું છે.

આ તમામ યોજનાઓની પ્રેરણા "જન સેવા" છે.

આ યોજનાઓનો ઉદ્દેશ લોકોને મુશ્કેલીઓમાંથી રાહત પહોંચાડવાનો છે. સાથે જ વંચિતો, પીડિતો અને સમાજના છેવાડાના માનવીને મુખ્યધારામાં લાવવાનો છે. શ્રી J.P.Nadda

ભાજપ સરકારે સમાજમાં પરિવર્તન લાવનારી અનેક યોજનાઓ પર કામ કર્યું છે. આ તમામ યોજનાઓની પ્રેરણા "જન સેવા" છે. આ યોજનાઓનો ઉદ્દેશ લોકોને મુશ્કેલીઓમાંથી રાહત પહોંચાડવાનો છે. સાથે જ વંચિતો, પીડિતો અને સમાજના છેવાડાના માનવીને મુખ્યધારામાં લાવવાનો છે. શ્રી J.P.Nadda

Let's Connect

sm2p0