ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૮.૦૮.૨૦૧૭ ઓબીસી પંચને સંવેધાનીક દરજજા આપતું વિધેયક પસાર ના થવા દઈ કોંગ્રેસે બક્ષીપંચ સમાજાના વિકાસને રૂંધવાનું પાપ કર્યું છે - શ્રી Jitu Vaghani કોંગ્રેસ તુટી ગયેલ છે - ૧૪ ધારાસભ્યોએ કોંગ્રેસને રામ-રામ કરી દીધા છે, કોંગ્રેસ હતાશ છે, પરંતુ તેના નેતાઓ ‘તમાચો મારીને ગાલ લાલ રાખે છે’ - શ્રી Vijay Rupani સંગઠનને પ્રભાવકપણે કાર્યાન્વિત કરીને તેને ભવ્ય વિજય તરફ દોરી જવાનું પ્રભારીશ્રીનું લક્ષ્ય બની રહેવું જોઇએ - શ્રી Bhupender Yadav BJP વધુ વાંચવા : https://goo.gl/GYw1vW | https://goo.gl/KJLBcL

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૮.૦૮.૨૦૧૭

ઓબીસી પંચને સંવેધાનીક દરજજા આપતું વિધેયક પસાર ના થવા દઈ કોંગ્રેસે બક્ષીપંચ સમાજાના વિકાસને રૂંધવાનું પાપ કર્યું છે - શ્રી Jitu Vaghani

કોંગ્રેસ તુટી ગયેલ છે - ૧૪ ધારાસભ્યોએ કોંગ્રેસને રામ-રામ કરી દીધા છે, કોંગ્રેસ હતાશ છે, પરંતુ તેના નેતાઓ ‘તમાચો મારીને ગાલ લાલ રાખે છે’ - શ્રી Vijay Rupani

સંગઠનને પ્રભાવકપણે કાર્યાન્વિત કરીને તેને ભવ્ય વિજય તરફ દોરી જવાનું પ્રભારીશ્રીનું લક્ષ્ય બની રહેવું જોઇએ - શ્રી Bhupender Yadav BJP

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/GYw1vW | https://goo.gl/KJLBcL

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૮.૦૮.૨૦૧૭ ઓબીસી પંચને સંવેધાનીક દરજજા આપતું વિધેયક પસાર ના થવા દઈ કોંગ્રેસે બક્ષીપંચ સમાજાના વિકાસને રૂંધવાનું પાપ કર્યું છે - શ્રી Jitu Vaghani કોંગ્રેસ તુટી ગયેલ છે - ૧૪ ધારાસભ્યોએ કોંગ્રેસને રામ-રામ કરી દીધા છે, કોંગ્રેસ હતાશ છે, પરંતુ તેના નેતાઓ ‘તમાચો મારીને ગાલ લાલ રાખે છે’ - શ્રી Vijay Rupani સંગઠનને પ્રભાવકપણે કાર્યાન્વિત કરીને તેને ભવ્ય વિજય તરફ દોરી જવાનું પ્રભારીશ્રીનું લક્ષ્ય બની રહેવું જોઇએ - શ્રી Bhupender Yadav BJP વધુ વાંચવા : https://goo.gl/GYw1vW | https://goo.gl/KJLBcL

Let's Connect

sm2p0