ગાંવ, ગરીબ, કિસાન, મહિલા, યુવા એમ તમામ વર્ગની સર્વાંગીણ ઉન્નતી થાય તે પ્રકારનું સર્વસમાવેશક અને પ્રગતિશીલ બજેટ આપવા બદલ ગુજરાતની જનતા વતી મોદી સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

PressNote, JanJanKaBudget

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, JanJanKaBudget

ગાંવ, ગરીબ, કિસાન, મહિલા, યુવા એમ તમામ વર્ગની સર્વાંગીણ ઉન્નતી થાય તે પ્રકારનું સર્વસમાવેશક અને પ્રગતિશીલ બજેટ આપવા બદલ ગુજરાતની જનતા વતી મોદી સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani #PressNote #JanJanKaBudget

ગાંવ, ગરીબ, કિસાન, મહિલા, યુવા એમ તમામ વર્ગની સર્વાંગીણ ઉન્નતી થાય તે પ્રકારનું સર્વસમાવેશક અને પ્રગતિશીલ બજેટ આપવા બદલ ગુજરાતની જનતા વતી મોદી સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani #PressNote #JanJanKaBudget

Let's Connect

sm2p0