ભાજપા ગુજરાત એકમ દ્વારા તારીખ ૪ થી ૨૮ જૂન દરમિયાન અનેકવિધ કાર્યક્રમો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી યોજીને લોકો સાથે વર્ચ્યુઅલ સંપર્ક સાધવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપા ગુજરાત એકમ દ્વારા તારીખ ૪ થી ૨૮ જૂન દરમિયાન અનેકવિધ કાર્યક્રમો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી યોજીને લોકો સાથે વર્ચ્યુઅલ સંપર્ક સાધવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani
#PressNote

ભાજપા ગુજરાત એકમ દ્વારા તારીખ ૪ થી ૨૮ જૂન દરમિયાન અનેકવિધ કાર્યક્રમો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી યોજીને લોકો સાથે વર્ચ્યુઅલ સંપર્ક સાધવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #PressNote

Let's Connect

sm2p0