રાજ્યના તમામ સરકારી દવાખાનાઓમાં વયોવૃદ્ધ નાગરિકોની વધુ સુવિધા માટે અલાયદી વ્યવસ્થાઓ કરવા બદલ ગુજરાતના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

રાજ્યના તમામ સરકારી દવાખાનાઓમાં વયોવૃદ્ધ નાગરિકોની વધુ સુવિધા માટે અલાયદી વ્યવસ્થાઓ કરવા બદલ ગુજરાતના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani
#PressNote

રાજ્યના તમામ સરકારી દવાખાનાઓમાં વયોવૃદ્ધ નાગરિકોની વધુ સુવિધા માટે અલાયદી વ્યવસ્થાઓ કરવા બદલ ગુજરાતના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #PressNote

Let's Connect

sm2p0