ભ્રામક પ્રચાર કરી જનતાને છેતરનારી તેમજ આજે દેશભરમાં વિવિધ વર્ગ સમુહ ને ઉશ્કેરવાનું ષડયંત્ર કરી રહેલી કોંગ્રેસ માટે આજનું આ પેટા-ચૂંટણીનું પરિણામ સણસણતો તમાચો છે. આ વિજય ગુજરાતની જનતાનો અને ભાજપાના પરિશ્રમી કાર્યકરોનો વિજય છે.- પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભ્રામક પ્રચાર કરી જનતાને છેતરનારી તેમજ આજે દેશભરમાં વિવિધ વર્ગ સમુહ ને ઉશ્કેરવાનું ષડયંત્ર કરી રહેલી કોંગ્રેસ માટે આજનું આ પેટા-ચૂંટણીનું પરિણામ સણસણતો તમાચો છે. આ વિજય ગુજરાતની જનતાનો અને ભાજપાના પરિશ્રમી કાર્યકરોનો વિજય છે.- પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #PressNote

ભ્રામક પ્રચાર કરી જનતાને છેતરનારી તેમજ આજે દેશભરમાં વિવિધ વર્ગ સમુહ ને ઉશ્કેરવાનું ષડયંત્ર કરી રહેલી કોંગ્રેસ માટે આજનું આ પેટા-ચૂંટણીનું પરિણામ સણસણતો તમાચો છે. આ વિજય ગુજરાતની જનતાનો અને ભાજપાના પરિશ્રમી કાર્યકરોનો વિજય છે.- પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #PressNote

Let's Connect

sm2p0