👉 કોંગ્રેસ પોતાનો રાજકીય સ્વાર્થ સાધવા માટે ગુજરાતમાં શાંતિ-ભાઈચારાના માહોલને બગાડી કોમકોમને લડાવવાના પ્રયાસ કરી રહી છે. 👉 જનતાને અફવાઓમાં આવ્યા સિવાય કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ રાજ્યમાં જાળવી રાખવા માટે અપીલ કરું છું. - પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

👉 કોંગ્રેસ પોતાનો રાજકીય સ્વાર્થ સાધવા માટે ગુજરાતમાં શાંતિ-ભાઈચારાના માહોલને બગાડી કોમકોમને લડાવવાના પ્રયાસ કરી રહી છે.

👉 જનતાને અફવાઓમાં આવ્યા સિવાય કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ રાજ્યમાં જાળવી રાખવા માટે અપીલ કરું છું.

- પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

#PressNote

👉 કોંગ્રેસ પોતાનો રાજકીય સ્વાર્થ સાધવા માટે ગુજરાતમાં શાંતિ-ભાઈચારાના માહોલને બગાડી કોમકોમને લડાવવાના પ્રયાસ કરી રહી છે. 👉 જનતાને અફવાઓમાં આવ્યા સિવાય કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ રાજ્યમાં જાળવી રાખવા માટે અપીલ કરું છું. - પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani #PressNote

Let's Connect

sm2p0