પ્રદેશ કાર્યાલય "શ્રી કમલમ્" ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અનુસૂચિત જાતિ મોરચા તથા પ્રદેશ અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, શ્રી કે.સી. પટેલ, રાજ્યસભાના સાંસદ તેમજ પ્રદેશ અનુસૂચિત મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી Shambhunath Tundiya તથા પ્રદેશ અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી મોતીભાઈ વસાવા સહિતાના હોદેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય "શ્રી કમલમ્" ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અનુસૂચિત જાતિ મોરચા તથા પ્રદેશ અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, શ્રી કે.સી. પટેલ, રાજ્યસભાના સાંસદ તેમજ પ્રદેશ અનુસૂચિત મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી Shambhunath Tundiya તથા પ્રદેશ અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી મોતીભાઈ વસાવા સહિતાના હોદેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય "શ્રી કમલમ્" ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અનુસૂચિત જાતિ મોરચા તથા પ્રદેશ અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, શ્રી કે.સી. પટેલ, રાજ્યસભાના સાંસદ તેમજ પ્રદેશ અનુસૂચિત મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી Shambhunath Tundiya તથા પ્રદેશ અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી મોતીભાઈ વસાવા સહિતાના હોદેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0