મને આનંદ છે કે નર્મદા નદીએ જવું હોય તો આપણે આપણી જાતને એવું માનતા કે પવિત્ર થવા એકવાર મા નર્મદાએ નહાવું પડે પણ આજે મા નર્મદાને ઘરઆંગણે લાવવાનું કામ ભાજપ સરકારે કર્યું છે... - શ્રી Jitu Vaghani જી ભાવનગર ખાતે

ModiWaveInGujarat

મને આનંદ છે કે નર્મદા નદીએ જવું હોય તો આપણે આપણી જાતને એવું માનતા કે પવિત્ર થવા એકવાર મા નર્મદાએ નહાવું પડે પણ આજે મા નર્મદાને ઘરઆંગણે લાવવાનું કામ ભાજપ સરકારે કર્યું છે...

- શ્રી Jitu Vaghani જી ભાવનગર ખાતે #ModiWaveInGujarat

મને આનંદ છે કે નર્મદા નદીએ જવું હોય તો આપણે આપણી જાતને એવું માનતા કે પવિત્ર થવા એકવાર મા નર્મદાએ નહાવું પડે પણ આજે મા નર્મદાને ઘરઆંગણે લાવવાનું કામ ભાજપ સરકારે કર્યું છે... - શ્રી Jitu Vaghani જી ભાવનગર ખાતે #ModiWaveInGujarat

Let's Connect

sm2p0