રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી તથા કોંગ્રેસના નેતા દ્વારા ગુજરાત વિષે કરવામાં આવેલા બફાટ નો પ્રત્યુત્તર આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

MaafiMangeGehlot

રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી તથા કોંગ્રેસના નેતા દ્વારા ગુજરાત વિષે કરવામાં આવેલા બફાટ નો પ્રત્યુત્તર આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani
#MaafiMangeGehlot

રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી તથા કોંગ્રેસના નેતા દ્વારા ગુજરાત વિષે કરવામાં આવેલા બફાટ નો પ્રત્યુત્તર આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #MaafiMangeGehlot

Let's Connect

sm2p0