પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani CAA જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત 'ઘર-ઘર સંપર્ક અભિયાન'નો આણંદથી શુભારંભ કરાવશે

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani CAA જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત 'ઘર-ઘર સંપર્ક અભિયાન'નો આણંદથી શુભારંભ કરાવશે
#IndiaSupportsCAA

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani CAA જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત 'ઘર-ઘર સંપર્ક અભિયાન'નો આણંદથી શુભારંભ કરાવશે #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0