કોંગ્રેસ રાજ્યની જનતાને ગેરમાર્ગે ન દોરે અને રાજ્યની શાંતિ જાળવવામાં મદદ કરે. હું રાજ્યની જનતાને શાંતી જાળવવા માટે અપીલ કરૂ છું. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ રાજ્યની જનતાને ગેરમાર્ગે ન દોરે અને રાજ્યની શાંતિ જાળવવામાં મદદ કરે.

હું રાજ્યની જનતાને શાંતી જાળવવા માટે અપીલ કરૂ છું.

- પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

કોંગ્રેસ રાજ્યની જનતાને ગેરમાર્ગે ન દોરે અને રાજ્યની શાંતિ જાળવવામાં મદદ કરે. હું રાજ્યની જનતાને શાંતી જાળવવા માટે અપીલ કરૂ છું. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0