ગુજરાતને શાહીનબાગ બનાવવા નીકળેલી કોંગ્રેસ શાનમાં સમજી લે, આ ગુજરાત છે, ગુજરાતની નસે નસમાં દેશપ્રેમ છે. ગુજરાતની શાણી અને સમજુ જનતા તમને ક્યારેય માફ નહીં કરે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતને શાહીનબાગ બનાવવા નીકળેલી કોંગ્રેસ શાનમાં સમજી લે, આ ગુજરાત છે, ગુજરાતની નસે નસમાં દેશપ્રેમ છે. ગુજરાતની શાણી અને સમજુ જનતા તમને ક્યારેય માફ નહીં કરે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

ગુજરાતને શાહીનબાગ બનાવવા નીકળેલી કોંગ્રેસ શાનમાં સમજી લે, આ ગુજરાત છે, ગુજરાતની નસે નસમાં દેશપ્રેમ છે. ગુજરાતની શાણી અને સમજુ જનતા તમને ક્યારેય માફ નહીં કરે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0