રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીશ્રી અશોક ગહેલોતજીનો ગુજરાત પ્રવાસ ‘જનવેદના’ માટે નહીં પરંતુ ‘કોંગ્રેસની વેદના’ માટે પ્રવાસ છે. કોંગ્રેસ 'જનવેદના' ની વાતો કરી રહી છે પરંતુ કોંગ્રેસ પાસે નથી ‘જન’ કે નથી ‘વેદના’ : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીશ્રી અશોક ગહેલોતજીનો ગુજરાત પ્રવાસ ‘જનવેદના’ માટે નહીં પરંતુ ‘કોંગ્રેસની વેદના’ માટે પ્રવાસ છે. કોંગ્રેસ 'જનવેદના' ની વાતો કરી રહી છે પરંતુ કોંગ્રેસ પાસે નથી ‘જન’ કે નથી ‘વેદના’ : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીશ્રી અશોક ગહેલોતજીનો ગુજરાત પ્રવાસ ‘જનવેદના’ માટે નહીં પરંતુ ‘કોંગ્રેસની વેદના’ માટે પ્રવાસ છે. કોંગ્રેસ 'જનવેદના' ની વાતો કરી રહી છે પરંતુ કોંગ્રેસ પાસે નથી ‘જન’ કે નથી ‘વેદના’ : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0