ગાંધીનગર ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

ગાંધીનગર ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0