જયારે ચુંટણી હારે છે ત્યારે કોંગ્રેસ ઈ.વી.એમ. મશીન, સરકારી તંત્ર, ભાજપ અને હવે પોતાના જ સભ્યો પર આરોપ કરે છે. કોંગ્રેસ પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે પોતાની હારનું કારણ બીજાને બતાવે છે છતાં ક્યારેય ગુજરાતની જનતાએ તેને સ્વીકારી નથી અને સ્વીકારવાની નથી. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જયારે ચુંટણી હારે છે ત્યારે કોંગ્રેસ ઈ.વી.એમ. મશીન, સરકારી તંત્ર, ભાજપ અને હવે પોતાના જ સભ્યો પર આરોપ કરે છે. કોંગ્રેસ પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે પોતાની હારનું કારણ બીજાને બતાવે છે છતાં ક્યારેય ગુજરાતની જનતાએ તેને સ્વીકારી નથી અને સ્વીકારવાની નથી. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

જયારે ચુંટણી હારે છે ત્યારે કોંગ્રેસ ઈ.વી.એમ. મશીન, સરકારી તંત્ર, ભાજપ અને હવે પોતાના જ સભ્યો પર આરોપ કરે છે. કોંગ્રેસ પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે પોતાની હારનું કારણ બીજાને બતાવે છે છતાં ક્યારેય ગુજરાતની જનતાએ તેને સ્વીકારી નથી અને સ્વીકારવાની નથી. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0