પ્રોક્સીવોર તો કોંગ્રેસનું માયકાંગલાપણું છે. - શ્રી Jitu Vaghani હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રોક્સીવોર તો કોંગ્રેસનું માયકાંગલાપણું છે. - શ્રી Jitu Vaghani

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

પ્રોક્સીવોર તો કોંગ્રેસનું માયકાંગલાપણું છે. - શ્રી Jitu Vaghani હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0