ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૬.૦૮.૨૦૧૭ પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani ભાવનગરની સર ટી. હૉસ્પિટલની મુલાકાતે પ્રદેશ અનુસૂચિત જાતિ મોરચાની બેઠક યોજાઈ. આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું વધુ વાંચવા : https://goo.gl/WUG2LH

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૬.૦૮.૨૦૧૭

પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani ભાવનગરની સર ટી. હૉસ્પિટલની મુલાકાતે

પ્રદેશ અનુસૂચિત જાતિ મોરચાની બેઠક યોજાઈ.

આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/WUG2LH

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૬.૦૮.૨૦૧૭ પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani ભાવનગરની સર ટી. હૉસ્પિટલની મુલાકાતે પ્રદેશ અનુસૂચિત જાતિ મોરચાની બેઠક યોજાઈ. આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું વધુ વાંચવા : https://goo.gl/WUG2LH

Let's Connect

sm2p0