કોંગ્રેસ કે જેણે વર્ષો સુધી ગરીબી હટાવોના નામે માત્રને માત્ર વોટબેંક તરીકે ઉપયોગ કર્યો તે કોંગ્રેસને ભાજપ સરકારનો આ ગરીબલક્ષી કાર્યક્રમો આંખમાં કણાંની જેમ કેમ ખૂંચે છે? : શ્રી Jitu Vaghani , ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ કે જેણે વર્ષો સુધી ગરીબી હટાવોના નામે માત્રને માત્ર વોટબેંક તરીકે ઉપયોગ કર્યો તે કોંગ્રેસને ભાજપ સરકારનો આ ગરીબલક્ષી કાર્યક્રમો આંખમાં કણાંની જેમ કેમ ખૂંચે છે? : શ્રી Jitu Vaghani , ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, ગુજરાત

કોંગ્રેસ કે જેણે વર્ષો સુધી ગરીબી હટાવોના નામે માત્રને માત્ર વોટબેંક તરીકે ઉપયોગ કર્યો તે કોંગ્રેસને ભાજપ સરકારનો આ ગરીબલક્ષી કાર્યક્રમો આંખમાં કણાંની જેમ કેમ ખૂંચે છે? : શ્રી Jitu Vaghani , ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0