કોરોના વાઇરસના રોગચાળાનો પ્રસાર અટકાવવા તેને સંબંધિત કામગીરીમાં જોડાયેલા તમામ કર્મચારીઓ તથા અન્ય લોકોનું તાળીઓ પાડીને, થાળી વગાડીને અભિવાદન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

JantaCurfew, IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના વાઇરસના રોગચાળાનો પ્રસાર અટકાવવા તેને સંબંધિત કામગીરીમાં જોડાયેલા તમામ કર્મચારીઓ તથા અન્ય લોકોનું તાળીઓ પાડીને, થાળી વગાડીને અભિવાદન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#JantaCurfew #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

કોરોના વાઇરસના રોગચાળાનો પ્રસાર અટકાવવા તેને સંબંધિત કામગીરીમાં જોડાયેલા તમામ કર્મચારીઓ તથા અન્ય લોકોનું તાળીઓ પાડીને, થાળી વગાડીને અભિવાદન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #JantaCurfew #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0