પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કરેલ ની અપીલનું સમર્થન કરીને ગુજરાતની જનતાએ 'જનતા કર્ફ્યુ' ને સફળ બનાવ્યું છે તે બદલ સૌ ગુજરાતની જનતાને હું ધન્યવાદ આપું છું આ માત્ર કર્ફયુ નથી પરંતું 'કેર ફોર યુ’ છે.: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

JantaCurfew, IndiaFightsCorona

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કરેલ #JantaCurfew ની અપીલનું સમર્થન કરીને ગુજરાતની જનતાએ 'જનતા કર્ફ્યુ' ને સફળ બનાવ્યું છે તે બદલ સૌ ગુજરાતની જનતાને હું ધન્યવાદ આપું છું

આ માત્ર કર્ફયુ નથી પરંતું 'કેર ફોર યુ’ છે.: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#IndiaFightsCorona

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કરેલ #JantaCurfew ની અપીલનું સમર્થન કરીને ગુજરાતની જનતાએ 'જનતા કર્ફ્યુ' ને સફળ બનાવ્યું છે તે બદલ સૌ ગુજરાતની જનતાને હું ધન્યવાદ આપું છું આ માત્ર કર્ફયુ નથી પરંતું 'કેર ફોર યુ’ છે.: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0