દેશની દશકાઓ જૂની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રબળ રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ દાખવીને કર્યું છે. : કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પ્રકાશ જાવડેકરજી

JanSamvadGujarat, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  JanSamvadGujarat, PressNote

દેશની દશકાઓ જૂની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રબળ રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ દાખવીને કર્યું છે. : કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પ્રકાશ જાવડેકરજી
#JanSamvadGujarat #PressNote

દેશની દશકાઓ જૂની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રબળ રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ દાખવીને કર્યું છે. : કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પ્રકાશ જાવડેકરજી #JanSamvadGujarat #PressNote

Let's Connect

sm2p0