ગાંધીનગર ખાતે ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ શરૂ થતાં ગુજરાતમાં વધુ રોજગારનું સર્જન થશે તેમજ બુલિયન માર્કેટમાં ભારતની સ્થિતિ મજબૂત બનશે

JanJanKaBudget

ગાંધીનગર ખાતે ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ શરૂ થતાં ગુજરાતમાં વધુ રોજગારનું સર્જન થશે તેમજ બુલિયન માર્કેટમાં ભારતની સ્થિતિ મજબૂત બનશે
#JanJanKaBudget

ગાંધીનગર ખાતે ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ શરૂ થતાં ગુજરાતમાં વધુ રોજગારનું સર્જન થશે તેમજ બુલિયન માર્કેટમાં ભારતની સ્થિતિ મજબૂત બનશે #JanJanKaBudget

Let's Connect

sm2p0